swMenuFree

Претседател

Претседател на здружението е д-р Миле Јованов

Кратка Биографија:

Миле Јованов

Роден е 1980 година во Кавадарци. Основно и средно образование завршил во родното место како најдобар ученик во генерацијата. Во 1998 година запишал студии по информатика, применета насока, на ПМФ во Скопје. Дипломирал во 2002 година како најдобар студент на Факултетот, со среден успех од студиите 9,69. Од февруари 2003 година е студент на постдипломските студии по информатика. По дипломирањето бил назначен за демонстратор на ИИ. Дополнително бил ангажиран како професор по информатика во средно училиште и како предавач на приватни факултети и академии.
Од 2005 година е помлад асистент на Институтот. Изведува вежби по десетина предмети за студентите по информатика од ПМФ, како и за студентите од Филолошкиот и Филозофскиот факултет. Учествува во работата на ЗИМ, посебно во организирањето и реализирањето на натпреварите по информатика. Член е на комисиите за задачи и за натпревари по информатика и бил водач на македонската екипа на неколку меѓународни натпревари по информатика. Член е на Центарот за дигитизација на националното наследство. Учесник е во неколку научни проекти. Учествувал на повеќе домашни и меѓународни конференции, семинари и работилници. На некои од нив има презентирано свои трудови, дел од нив објавени во соодветните зборници. Автор и коавтор е на неколку прирачници за студентите по информатика.

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.