swMenuFree

Органи и комисии

ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Со Здружението управува членството организирано во органите на Здружението.
Органи на Здружението се:

1. Собрание

  • Собранието е највисок орган на Здружението.
  • Собранието на Здружението го сочинуваат сите редовни членови.
  • Собранието се свикува најмалку еднаш годишно и по потреба.

 

2. Извршен одбор

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието и се состои од седум члена со мандат од две години. Претседателот на Собранието е истовремено и претседател на Извршниот одбор.

3. Надзорен одбор

Надзорниот одбор е орган на Собранието и се состои од три члена со мандат од две години. Надзорниот одбор врши контрола за наменското користење и располагање со средствата и приходите на Здружението.

 

КОМИСИИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Постојани комисии за Здружението се:

  • комисија за натпревари,
  • комисија за наука и настава,
  • комисија за информатички школи и кампови,
  • комисија за стандарди, критериуми и препораки.

Постојаните комисии ги формира Извршниот одбор.

Секоја комисија се состои од претседател на комисијата и два члена. Комисијата ја свикува и со неа раководи претседателот на комисијата. За својата работа комисијата поднесува извештај до Извршниот одбор.

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.