swMenuFree

Права и должности

ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ИМААТ ОДРЕДЕНИ Права и должности 

Листа на права и должности:

  • да избира и да биде биран во органите на Здружението;
  • да предлага решенија за одредени проблеми;
  • да работи на спроведување на стручните активности, програмските цели и задачи и усвоените одлуки и заклучоци од органите на Здружението;
  • да ги спроведува одредбите од овој Статут;
  • да ги застапува интересите и ставовите за Здружението;
  • да бара стручна и друга помош од областа на информатиката;
  • да покренува прашања од поширок интерес за Здружението;
  • редовно да присуствува на состаноците на Здружението;
  • редовно да плаќа членарина;
  • да го чува угледот на Здружението.

За својата работа членовите на Здружението одговараат пред Комисијата за членување, Извршниот одбор, Собранието и пред органите и телата во кои се избрани.

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.